Värdegrund för Yogansas personal

VÄRDEGRUND – Uppdaterad juli 2018

Här nedan kan du läsa om den värdegrund som vi på Yogansa vill följa i yttersta mån. Yogansas personal omfattas av alla danslärare, yogalärare, barnlärare, volontärer och administrativ personal.

Denna värdegrund har tagits fram för att skapa transparens och tydlighet gällande det ansvar vi har som studio och arbetsgivare, och det ansvar våra lärare har gentemot alla deltagare. Vi strävar efter att vår studio ska vara en trygg plats som främjar kreativitet, jämlikhet, öppenhet och mångfald!

Vi vill aktivt ta ansvar och vara handlingskraftiga när ett problem eller en konflikt uppstår.

Om du har synpunkter eller åsikter som du vill förmedla är du varmt välkommen att maila verksamhetsansvarig Irini på irini @ yogansa.se

Lärarens ansvar på arbetsplatsen

–       Ha en öppen och rak dialog med elever, arbetsgivare och kollegor emellan. Kommunikationen är tydlig och korrekt, fri från svordomar eller personlig påverkan av dåvarande sinnestillstånd. Om man inte är i skick att undervisa är det bättre att ordna en vikarie.

–       Uppträda på ett respektfullt och trevligt sätt mot elever, arbetsgivare och kollegor. Detta innebär att behandla alla som man själv vill bli behandlad, med förståelse, empati och icke-dömande attityd.

–       Hålla privata vänskapsrelationer utanför arbetsplatsen, internt språk / skämt och jargong ska utelämnas från undervisningen. Yogansa är en neutral plats där alla elever ska vara lika inför läraren oavsett privata relationer.

–       Hålla privata kärleksrelationer utanför arbetsplatsen, relationen ska vara legitim och lämplig i alla avseenden. Relationer som är icke-lämpliga resulterar i omedelbar uppsägning och kan vara av sådan karaktär som en relation då läraren utnyttjat sin maktposition på ett olämpligt sätt.

–       Läraren ska utföra sitt arbete med professionalism och vistas på arbetsplatsen för att utföra sitt arbete i första hand. Om det inte stör övrig verksamhet är det tillåtet att vistas på arbetsplatsen för sociala sammanhang.

 

Lärarens ansvar utanför arbetsplatsen

–       Om det finns misstanke om brott eller ohälsosamma förhållanden anknutna till lärare eller elever på Yogansa ska arbetsgivaren omgående informeras om detta. Arbetsgivare kommer sedan i samförstånd med berörda personer fatta beslut om hur vi går vidare med fallet.

–       Som lärare är du en förebild som i alla avseenden utanför arbetstid bör vara medveten om hur ditt uppträdande och din karaktär påverkar dom personer som ser upp till dig. Med tanke på dagens situation och den påverkan sociala medier har i alla avseenden, är det lärarens ansvar att aldrig kränka, smutskasta eller förtala någon i sociala medier. En konflikt ska redas ut ansikte mot ansikte, inte över sociala medier.

–       I sociala sammanhang eller arbetsuppdrag utanför Yogansa så har du skyldighet att uppträda presentabelt, empatiskt och respektfullt eftersom du som anställd på Yogansa representerar Yogansa och alla dom som jobbar där.

 

Arbetsgivarens ansvar på arbetsplatsen:

–       Att tillhandahålla rätt förutsättningar för att undervisning av hög kvalité kan hållas. Detta innebär att lokalen ska vara i bra skick liksom ljudutrustning, belysning och temperatur i lokalen. Personal i receptionen ska informeras i förväg om läraren har speciella önskemål om t.ex. placering av yogamattor / filmning eller andra preferenser.

–       Att vara medlare lärare emellan vid eventuella konflikter eller missförstånd.

Energin och atmosfären i studion är av högsta prioritet, om det finns osämja lärare emellan påverkar detta alla på ett eller annat sätt. Det är därför arbetsgivarens ansvar att skapa tid och rum för att på ett konstruktivt sätt kunna medla vid eventuella konflikter.

–       Vid misstanke om olämpligt uppträdande ska arbetsgivaren direkt agera och ställa personen ifråga till svars för sina handlingar. Personen ( lärare eller elever) får då en varning. Om ingen förbättring sker blir personen avstängd från studion för all framtid, detta beslut tas i samförstånd med arbetsgivare och lärare på studion.

–       Vid misstanke om brott, så som olämpliga relationer, agera direkt och göra en polisanmälan. Den lärare eller elev som begått brottet blir omedelbart avstängd från studion. Den lärare eller elev som utsatts för brott ska under alla omständigheter skyddas från att bli uthängd. Om den som blivit utsatt för brottet har behov av stöd eller hjälp ska Yogansa som studio hänvisa till lämplig person som kan ge stöd av rätt form. Om personen som utsatts för brott är minderårig ska föräldrar omedelbart informeras om situationen och i samförstånd med berörda parter ( arbetsgivare på Yogansa samt eventuella andra berörda lärare och elever) och fatta ett gemensam beslut i hur fallet ska tas vidare.

–       Att förmedla Yogansas värdegrund till alla anställda. Yogansas värdegrund står för jämlikhet, respekt och empati, ärlig och rak kommunikation, transparens samt inkludering. Yogansa ansvarar för att alla lärare är medvetna om detta och att lärare har rätt att få information om ändringar, konflikter eller andra situationer som kan komma att påverka deras anställning.

 

ENGLISH VERSION

 

The teacher’s responsibility in the workplace

Have an open and straightforward dialogue with students, employers and colleagues. Communication is clear and correct, free from cursing or personal influence of the current state of mind. If you are not in a condition to teach, it is better to arrange for a substitute teacher.

Be respectful and have a nice demeanor towards students, employers and colleagues. This means treating all the same way you yourself want to be treated, with understanding, empathy and a non-judgmental attitude.

Keep private friendships outside the workplace, internal language / jokes and jargon should be omitted from classes. Yogansa is a neutral place where all students should be equal to the teacher regardless of private relationships.

Keep private love relationships outside the workplace, the relationship should be legitimate and appropriate in all respects. Non-appropriate relationships result in immediate termination and may be of such a nature as a relationship when the teacher utilised his/her power position in an irregular manner.

The teacher will perform his work with professionalism and be at the workplace primarily to carry out his/her work duties. If it does not interfere with other activities, it is allowed to be at the workplace for social contexts.

 

Teacher’s responsibility outside the workplace

If there is suspicion of a crime committed or unhealthy conditions related to teachers or students at Yogansa, the employer shall be informed immediately thereof. The employer will then decide, in agreement with the persons concerned, how to proceed with the incident.

As a teacher you are a model in all aspects and should at all times even outside of working hours be aware of how your behavior and character affect those who may look up to you. Given the current situation and the impact of social media, in all respects, it is the responsibility of the teacher to never contravene, slander or vilify anyone in social media. A conflict must be addressed face to face, not over social media.

In social context or work outside of Yogansa, you are obliged to behave presentably, empathically and respectfully, as you, as an employee of Yogansa, represent Yogansa and all those who work there.

 

Employer’s responsibility in the workplace:

Providing the right conditions for high-quality education. This means that the room must be in good condition, as well as audio equipment, lighting and temperature in the room. Staff at the reception should be informed in advance if the teacher has special requests for example placement of yoga mats / filming or other preferences.

To be a mediator between teachers in the event of any conflicts or misunderstandings.

The energy and atmosphere of the studio is of paramount importance, if there is animosity between teachers this affects everyone in one way or another. It is therefore the employer’s responsibility to create time and space in order to be able to contribute constructively to any conflicts.

In the event of suspicion of improper conduct, the employer shall act directly and hold the person accountable for his/her actions. The person (teacher or pupil) then receives a warning. If no improvement occurs, the person will be turned away from the studio for all future, this decision is taken in agreement with employer and teacher at the studio.

In case of suspected offenses, such as inappropriate relationships, act immediately and report to the police. The teacher or student who committed the crime will immediately be suspended from the studio. The teacher or student who has been subjected to a crime must in all cases be protected from being called out. If the victim is in need of support or assistance, Yogansa as a studio will refer to the appropriate person who can support in the right way. If the person who has been subjected to a crime is a minor, parents should be immediately informed of the situation and in agreement with interested parties (Yogansa employer and any other relevant teachers and students) and make a joint decision on how to proceed.

To convey Yogansa’s value base to all employees. Yogansa’s value base stands for equality, respect and empathy, honest and straightforward communication, transparency and inclusion. Yogansa is responsible for ensuring that all teachers are aware of this and that teachers are entitled to receive information about changes, conflicts or other situations that may affect their employment.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestby feather